Regulamin

Z dnia 24.04.2018


Definicje

1. DoGory.pl oznacza spółkę Traffic Trends Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 163 (60-650), NIP 7773174094, Numer KRS: 0000361185.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zarejestruje się w DoGory.pl.

3. Regulamin to ten dokument.

Rodzaje usług

1. DoGory.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu aplikacji w internecie, za pomocą której Użytkownik może: sprawdzić pozycję wybranych fraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych, weryfikować unikalność treści zamieszczanej na swojej stronie www oraz zakupić produkty niematerialne oferowane przez DoGory.pl.

Postanowienia ogólne

1. Do korzystania z serwisu DoGory.pl wymagane jest założenie konta Użytkownika.

2. DoGory.pl zastrzega, iż zakres serwisu może być w każdej chwili zmieniony i zaktualizowany.

3. DoGory.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie bez podania przyczyny.

4. DoGory.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi bez podania przyczyny.

5. Użytkownik korzysta z DoGory.pl na własną odpowiedzialność.

6. DoGory.pl nie gwarantuje, że usługa działa bezawaryjnie.

7. DoGory.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.

8. DoGory.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wywołane przez korzystanie lub niemozność korzystania z DoGory.pl.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). oraz akceptuje Politykę Prywatności zamieszczoną na stronie. Brak powyższych zgód nie pozwoli ukończyć procesu rejestracji, a tym samym nie będzie możliwe skorzystanie z niektórych funkcji DoGory.pl

Kupowanie usług i sposoby płatności

1. Korzystanie z DoGory.pl jest darmowe w zakresie oferty darmowej opisanej w szczegółach konta użytkownika.

2. DoGory.pl zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany oferty bez podania przyczyny.

3. Użytkownik może skorzystać z opcji płatnych rozszerzających możliwości korzystania z DoGory.pl.

4. Użytkownik może dokonać zakupu produktów niematerialnych.

5. Płatność za wszystkie opcje płatne w DoGory.pl odbywa się ze środków wpłaconych na konto Użytkownika w DoGory.pl.

6. Użytkownik może w sposób dowolny zasilać swoje konto oraz wypłacić środki z konta w DoGory.pl.

7. DoGory.pl korzysta z operatora płatności Przelewy24, firmy PayPro SA i Grupy DialCom24.

8. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez Przelewy24 jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

9. Ceny podane w serwisie DoGory.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

10. Do dokonania płatności wymagane jest uzupełnienie danych do faktury na koncie Użytkownika.

11. Na wszystkie wpłaty na konto Użytkownika DoGory.pl zostanie wystawiona faktura VAT.

12. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi Sprawdzania pozycji w dowolnym momencie.

13. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać taką informację drogą mailową na adres jozwik@traffictrends.pl.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika jest firma Traffic Trends Sp. z o.o., a osobą odpowiedzialną za dane osobowe Paweł Jóźwik.

2. DoGory.pl gromadzi tylko i wyłącznie podstawowe informacje wymagane do świadczenia usług tj. adres email oraz imię i nazwisko Użytkownika.

3. W celu wystawienia faktury VAT, DoGory.pl gromadzi informacje wymagane do wystawienia faktury tj. nazwa firmy, adres, NIP.

4. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych. W celu skorzystania z wymienionych uprawnień należy wysłać wiadomość na adres e-mail jozwik@traffictrends.pl.

5. DoGory.pl nie udostępnia danych osobowych Użytkonwików.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji tylko i wyłącznie od DoGory.pl w tym informacji o nowych funkcjach DoGory.pl.

7. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości email z raportami tygodniowymi i alertami pozycji od DoGory.pl.

Pliki Cookies

1. Pliki cookies są wykorzystywane przede wszystkim w celu prawidłowego działania serwisu. Korzysta z nich mechanizm logowania się na konto Użytkownika.

2. DoGory.pl zastrzega sobie prawo do korzystania z anonimowych statystyk ruchu na stronach internetowych Google Analytics, który to serwis korzysta z własnych plików cookies.

3. DoGory.pl zastrzega sobie prawo do korzystania z wtyczek społecznościowych Facebook, które to korzystają z własnych plików cookies.

Reklamacje

1. W przypadku pojawienia się błędów dotyczących funkcjonowania DoGory.pl Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie.

2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres jozwik@traffictrends.pl

3. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność przedmiotu reklamacji uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z usług Serwisu lub ze stosowaniem niniejszego dokumentu będą rozwiązywane na drodze polubownej pomiędzy stronami. Zobowiązują się one ponadto działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy mediacja okaże się nieskuteczna, spór może zostać rozpatrzony przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę DoGory.pl. Powyższe nie narusza uprawnień konsumenckich.

2. Niniejszy regulamin, a także inne dokumenty w nim określone takie jak polityka prywatności, podlegają przepisom polskiego prawa.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym uprawnienia wynikające z ochrony konsumentów. W przypadku istnienia niezgodności postanowień niniejszego regulaminu a obowiązującego prawa, postanowienia regulaminu naruszające normy prawne powszechnie obowiązujące, nie mają odniesienia do Użytkownika, a o wszelkich wykrytych niezgodnościach Użytkownik niezwłocznie informuje Usługodawcę.

4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień lub dodatkowych warunków Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych wymienionych w niniejszym regulaminie aktów, o których mowa powyżej Użytkownik może odstąpić od ich akceptacji, co skutkuje rozwiązaniem umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, oraz usunięciem Konta Użytkownika.